ابتدا
 
پزشکان آزمایشگاه
 
جـسـتـجـو
پزشکان آزمایشگاهنـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642222896
تشخیص طبی،پاتولوژی،سیولوظزی،مغز استخوان
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، عــصــر
بـیمـه هــا:
خدمات آزمایشگاه حضوری می باشد.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.