نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
کلینیک خانم آمنه جمشیدی
کارشناس مامایی
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
کارشناس مامایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان قشمــ، رمکان،زیرفرش فروشی صفا
09105535080
کلینیک آتنا باربد
لیسانس عالی مامایی
نشــانـی: هرمـزگان قشمــ، رمکان،زیرفرش فروشی صفا
09105535080
لیسانس عالی مامایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا:
شیفت کاری: صبح و بعد از ظهر

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.