نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی،جنب بانک حکمت،ساختمان نگهدار،طبقه سوم
07632236416
دکتر مریم حسینی زهی
اپتومتریست
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی،جنب بانک حکمت،ساختمان نگهدار،طبقه سوم
07632236416
اپتومتریست
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
07632210649
دکتر مهدی باوفا
کارشناسی بینائی سنجی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
07632210649
کارشناسی بینائی سنجی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.