اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 5
: 07632248921
دکتر مرتضی علیزاده
ادیولوژیست-شنوایی شناسی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 5
: 07632248921
ادیولوژیست-شنوایی شناسی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.