نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 5
: 07632248921
دکتر مرتضی علیزاده
ادیولوژیست-شنوایی شناسی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 5
: 07632248921
ادیولوژیست-شنوایی شناسی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.