ابتدا
 
پزشکان تغذیه و رژیمـ درمانی
 
جـسـتـجـو
پزشکان تغذیه و رژیمـ درمانینـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، سه راه بیمارستان ـ ساختمان بزشکان سینا_مطب تغذیه و رژیم درمانی معصومه زاهدی
09362115710
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، عــصــر
بـیمـه هــا: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.