نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی روبه روی پاساژ طباطبایی کوچه داروخانه آریا ساختمان پزشکان شفا
07632220145
دکتر مهناز حسن نژاد
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی روبه روی پاساژ طباطبایی کوچه داروخانه آریا ساختمان پزشکان شفا
07632220145
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، کلینیک فیزیوتراپی آراد دکتر رامین کامرانی نیا:
09173665036
دکتر رامین کامرانی نیا
فیزیوتراپی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، کلینیک فیزیوتراپی آراد دکتر رامین کامرانی نیا:
09173665036
فیزیوتراپی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.