اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام - درمانگاه شهید بهشتی - اورژانس قدیم - مطب دکتر صدیقی
09308541166
دکتر کاظم صدیقی
متخصص عفونی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام - درمانگاه شهید بهشتی - اورژانس قدیم - مطب دکتر صدیقی
09308541166
متخصص عفونی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.