نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام جنب داروخانه دکتر زارع
07642222402
دکتر ابوالفضل خلیلیان فرد
متخصص کودکان( ختنه+سوراخ کردن گوش)
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام جنب داروخانه دکتر زارع
07642222402
متخصص کودکان( ختنه+سوراخ کردن گوش)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه-ساختمان پزشک-طبقه اول-
07632210430
دکتر مرضیه بارچی نژاد
متخصص کودکان
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه-ساختمان پزشک-طبقه اول-
07632210430
متخصص کودکان
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان بزشکان سینا طبقه اول واحد 103
دکتر امیر احمد روشنکار
متخصص کودکان-اطفال
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان بزشکان سینا طبقه اول واحد 103
متخصص کودکان-اطفال
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: پـنـجـشـنـبـه 23 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سیدجمال، نرسیده به چهارراه سازمان، ساختمان پزشکان کسری، طبقه سوم
دکتر محمد باقر رحمتی
متخصص کودکان
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سیدجمال، نرسیده به چهارراه سازمان، ساختمان پزشکان کسری، طبقه سوم
متخصص کودکان
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: البرز طالقان، ابتدای خیابان اول
02166152291
دکتر مراد بخشی
عضو هیات علمی
نشــانـی: البرز طالقان، ابتدای خیابان اول
02166152291
عضو هیات علمی
اولـیـن وقـت آزاد : تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، عــصــر
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندر لنگه، هرمزگان-بندرلنگه-بازار مساح
44243636
دکتر محمد صالح دیوانی زاده
کودکان-اطفال
نشــانـی: هرمـزگان بندر لنگه، هرمزگان-بندرلنگه-بازار مساح
44243636
کودکان-اطفال
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231191
دکتر سیده الهه موسوی پور
متخصص کودکان و نوزادان
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231191
متخصص کودکان و نوزادان
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان بزشکان سینا
دکتر مریم زاهدی
متخصص کودکان
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان بزشکان سینا
متخصص کودکان
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم؛ با خیالی آسوده نوبت بگیرید# هر نوبت برای یک نفر است# ساعت انتخابی شما فقط زمان بذیرش می باشد.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.